สัญญาอนุญาตใช้ฟ้อนต์

prachid-AAA-logo250สัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ ในการนำฟ้อนต์ตระกูลทริปเปิ้ลเอ
AAA Fonts Family End User License Agreement (AAA-EULA)
คำนำประกาศ (Preamble)
สัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้นี้ เป็นการสงวนสิทธิ์ใช้กับทุกส่วนประกอบของชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิต โดยใช้ชื่อนำว่า AAA xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆที่ถูกบันทึกจัดเก็บเป็นประเภทไฟล์.ttf,.otf,.woff,และหรือ.zip
1.ลิขสิทธิ์ (Copyright)
แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า AAA xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของนายประชิด ทิณบุตร ผู้ออกแบบสร้างสรรค์ รังสรรค์ต้นแบบ และได้รับการคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลก
2.การใช้งาน (Usage)
แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า AAA xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆนี้ บางแบบตัวพิมพ์อาจอนุญาตให้ดาวน์โหลดและนำไปติดตั้งใช้งานได้ตามเงื่อนไขฟรี ยังไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้งานทั้งส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ตราบเท่าอายุการใช้งานได้และไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงนี้buy-aaa-font-475
การใช้งานส่วนบุคคล (Personal Use) หมายถึงการใช้งานที่ไม่ได้สร้างรายได้ทางการเงินในลักษณะธุรกิจทั้งหลาย อาทิเช่น :
– การมีไว้ใช้ในการครอบครองเป็นส่วนตัว เพื่อการศึกษาเรียนรู้
– การใช้งานในเว็บไซต์ สื่อออนไลน์และเว็บบล็อกส่วนตัว สำหรับเพื่อนและครอบครัว กิจกรรมหรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรเชิงพาณิชย์
– ผลงานสื่อ ผลิตภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า สื่อทัศน์สิ่งพิมพ์ การแพร่ภาพสัญญาน การเชื่อมต่อออนไลน์ ใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท แผ่นปลิว โปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสื้อยืดการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคมใดๆสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
การใช้งานเชิงพาณิชย์ (Commercial Use) หมายถึงการนำผลงานไปใช้งานร่วมหรือใช้เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนควบรวมในขอบข่ายกิจกรรม สื่อนำทางการทำธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ อันจะนำมาซึ่งรายได้ทางการเงิน อาทิเช่น
– บัตรธุรกิจ ตราสัญลักษณ์ ตราสินค้า ตราอัตลักษณ์หน่วยงาน และการนำเสนอเผยแพร่ด้วยวิธีการโฆษณาผ่านช่องทางอันเป็นสื่อทัศน์ใดๆ
– ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืด เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ในทางการค้าขาย
– สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ นิตยสาร แผ่นปลิว แผ่นพับ รายการสินค้า แผ่นปิดโฆษณาและหรือสื่อทัศน์ประกอบกิจกรรมใดที่นำมาซึ่งการคิดราคาค่าบริการทางการเงิน
– วัตถุหรือสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งรายได้โดยตรงหรือโดยอ้อม
– ผลงานใดๆอันเกิดจากการนำไปใช้ประกอบร่วมโดยตรงในผลงานออกแบบต้นฉบับ ทั้งของนักออกแบบอิสระและหรือบริษัท ห้าง ร้าน ที่มีการคิดค่าบริการหรือเกิดผลกำไรทางการค้าเชิงพาณิชย์
3. การแก้ไขดัดแปลง(Modification)
แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า AAA xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงหรือนำไปสร้างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตและรับรองด้วยหนังสือแสดงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือครองสิทธิ์และผู้ออกแบบรังสรรค์โดยตรง ทั้งนี้ยังควบรวมถึงผลผลิตอันเป็นชนิดหรือประเภทไฟล์รูปแบบดิจิตัลใดๆ ที่เกิดเกี่ยวเนื่องกันนี้ด้วย หากเมื่อได้รับการอนุญาตให้มีการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้แล้ว ห้ามผู้ดัดแปลงใช้ชื่อฟอนต์เดิม รวมทั้งห้ามใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้รังสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ในการโฆษณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ได้ดัดแปลงไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะต้องยินยอมให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ดัดแปลงขึ้นใหม่ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมเช่นเดียวกันกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้นี้เช่นกัน
4. การแจกจ่าย (Distribution)
ฟ้อนต์ชุดนี้อนุญาตให้มีการทำสำเนาแจกจ่ายไฟล์ฟ้อนต์ได้เฉพาะ เป็นกรณีส่วนตัวบุคคลต่อบุคคล ห้ามไม่ให้มีการนำขึ้นระบบเพื่อเชื่อมโยง ดาวน์โหลด แบ่งปัน ผ่านระบบเครือข่ายหรือดำเนินการจำหน่ายจ่ายแจกเองโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือครองสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์และผู้รังสรรค์ผลงาน
5. คำปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)
แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า AAA xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆในชุดนี้ เป็นสัญญาอนุญาตสิทธิ์ให้ใช้ โดยที่ผู้ถือครองสิทธิ์คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตรผู้สร้างผู้รังสรรค์โปรแกรม ไม่มีการรับประกันความเสียหายใดๆต่อผู้นำไปใช้ ไม่มีการปกป้อง คุ้มครอง การรับรอง การเรียกร้องสิทธิประโยชน์คืนกลับ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันหรือในอนาคต สัญญาอนุญาตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทริปเปิ้ลเอชุดนี้ วิจัยสร้างสรรค์และรังสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร ที่อยู่อีเมลเพื่อการติดต่อ prachid@thaifont.info,prachid@prachid.com,prachid007@gmail.comโทรศัพท์.+66 0896670091 สัญญาอนุญาตและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากนี้ให้เข้าอ่านได้จากที่ Website URL: www.thaifont.info

…………………. …………………… …………………. ………………………..

AAA Fonts Family End User License Agreement (AAA-EULA)

Preamble
In this license, The given typeface “AAA-Fonts” refers to the given .Zip file, which may contain one or numerous fonts. These fonts can be of any type (. ttf, .otf,. Woff, …) and together they form a ‘font family’ or in short a ‘typeface’.
1. Copyright
The given typeface is the intellectual property of Assistant Professor Prachid Tinnabutr and its respective author, provided it is original, and is protected by copyright laws in many parts of the world.
2. Usage
The given typeface may be downloaded and used free of charge for both personal and non-commercial use, as long as the usage is not racist or illegal. Personal use refers to all usage that does not generate financial income in a business manner, for instance:
– Personal scrapbooking for yourself
– Recreational websites and blogs for friends and family
– Prints such as flyers, posters, T-shirts for churches, charities, and non-profit organizations
Commercial use refers to usage in a business environment, including:
– Business cards, logos, TV/Cable Broadcasting, advertising, websites, company/Brand Identities
– Products, T-shirts, apparel that will be sold for money
– Books, flyers, Brochure, posters for events that charge admission
– Freelance graphic design works that charge admission
– Anything that will generate direct or indirect income
3. Modification
The given typeface may not be modified, altered, adapted or built upon without written permission by its respective author. This pertains to all files within the downloadable font zip-file.
4. Distribution
While the given typeface may freely be copied and passed along to other individuals for private use as its original downloadable zip-file, it may not be sold or published without written permission by its respective author.
5. Disclaimer
The given typeface is offered ‘as is’ without any warranty. The author of the given typeface shall not be liable for any damage derived from using this typeface. By using the given typeface you agree to the terms of this license.
This font template was created and programmed by Assistant Professor Prachid Tinnabutr, Contact prachid@thaifont.info, prachid@prachid.com , prachid007@gmail.com Tel. 66 0 8966 70091.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.thaifont.info

Be Sociable, Share!