9 TerdThai Type Specimen Book

พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่สื่อแสดงถึงความเป็นไทย ที่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติล้วนเทิดทูล แบบตัวพิมพ์ 9 TerdThai จึงได้ใช้เส้นสายลายกระหนกอันเป็นต้นแบบลวดลายประจำชาติของไทยมาปรับใช้เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้ใช้แบบตัวพิมพ์นี้ได้ร่วมรับรู้ ร่วมใช้สื่อสาร อย่างถูกกาละเทศะ ร่วมสร้างแบบอย่างเพื่อเทอดไทย (Thai Style) โดยใช้หัวตัวอักษรไทยด้วยกระหนกและหางเปลวให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะอย่างอ่อนช้อย นอบน้อม โดยกำหนดโครงสร้างแบบตัวพิมพ์เป็นตัวหนาเอน (Bold-Italic) 9 องศา มี 3 รูปแบบ (Typefaces)3 ไฟล์ฟ้อนต์ ให้ติดตั้งและเลือกใช้ตามที่ต้องการคือ 1. ฟ้อนต์ 9 TerdThai  2. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 1 และ 3. ฟ้อนต์ 9 TerdThai Script 2  ต้องการให้เป็นตัวอักษรและตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบตกแต่ง(Display Typeface) ในกิจการและกิจกรรมใดๆ อันจะช่วยตกแต่งข่าวสาร การสื่อสารเพื่อแสดงถึง เกียรติคุณ ความดี ความงาม ความสุข ความปิติยินดี ร่วมใช้กันได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , ,