รายงานสรุปผู้ส่งแบบอักษรเข้าร่วมประกวด TFace#2 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่

ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย แจ้งข่าวเรื่องโครงการ TFace#2 นั้น ได้ปิดรับผลงานลงแล้ว ณ วันที่ 7 กค. 2555 สรุปมีผู้ส่งผลงานเข้าประชันฯ จำนวน 138 คน 167 ผลงานเป็นนักศึกษาจาก 11 สถาบัน จำนวน 113 คน และนักออกแบบ จำนวน 25 คน มีผู้ส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จำนวน 18 คน โดยเป็นผู้ส่ง 4 ผลงาน จำนวน 3 คน, 3 ผลงาน จำนวน 5 คน และ 2 ผลงาน จำนวน 10 คน ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ในวันที่ 13 กค. 2555 นี้ ส่วนการจัดงานสัมมนาและมอบรางวัล กำหนดว่าจะเป็นวันเสาร์ที่ 4 สค. 2555 โดยขอเชิญ TFace#1 ทุกคนไปร่วมด้วย ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมๆ กับผู้ผ่านการคัดเลือก TFace#2 จำนวน 50 คน ไปลุ้นกันว่าใครจะได้รับโล่ผลงานดีเด่นของ TFace#2.. รายชื่อผู่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีนี้มี
รายชื่อผู้ส่งผลงาน เมื่อวันที่ 9/7/2555 กรุณาตรวจสอบชื่อหากตกหล่นก็แจ้งไปทาง  ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย หรือที่คุณประสาท วีระกุล หรือโพสท์ Facebook ของทางกลุ่ม TFace ก็ได้
01) นส. ภัสราภรณ์ พรมมูล
02) นาย สรรเสริญ เหรียญทอง
03) นส. นลินภัสร์ นนทสิริวรกรณ์
04) นาย ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
05) นาย ธนวัฒน์ เกียรติกังวานไชย
06) นส. วรินธร แจ้งโรจน์
07) นาย ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
08) นาย วิพุธ ชคัตตรัยกุล
09) นาย อนันต์ แซ่แทว
10) นาย วริทธิ์ ไชยกูล
11) นาย มณฑล ธนาโรจน์
12) นาย วุฒิภัทร สมจิตต์
13) นส. นัชชา แสงพยับ
14) นาย สัมปทา เจดีย์
15) นส. ธนิดา ภูภัทรพงศ์
16) นส. อริศรา สิริกรกุลชัย
17) นาย บุญมี เมืองนา
18) นาย เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
19) นส. สุพัตรา จักอาโน
20) นาย วีระยุทธ อิงคะราช
21) นาย โชติพงษ์ ยุญฤทธิ์
22) นส. จิตปรีดา วงษ์คำพันธ์
23) นส. จารุรัตน์ น่าเยี่ยม
24) นส. พัณนิภา มงคลเสริมศิริ
25) นส. ติรชล อังสันทัตสุข
26) นาย ภาณุพงศ์ คณนานุกูลชัย
27) นส. ขวัญชนก รัตนรงคาภรณ์
28) นาย รัฐศักดิ์ เดชพันธ์
29) นส. กวิตา สายเชื้อ
30) นส. ปรียาภรณ์ น้อยสงวน
31) นส. จุฑามาศ เนียมเล็ก
32) นส. อารดา หุ่นเจริญ
33) นาย ไกรฤกษ์ สารากร
34) นส. ศศิธิดา สุภาเจริญ
35) นาย วรินทร บุญคุ้มครอง
36) นส. อาภารัตน์ เถลิงเกียรติ
37) นาย แสงเพชร ศรีนิ่ม
38) นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ
39) นส. สาลินี บุนนาค
40) นส. กิตติยา ซะมะ
41) นาย ชัยวัฒน์ สัทธยาสัย
42) นส. วิรัลญา เทพจันทร์
43) นาย ชวลิต ภูชาญ
44) นส. ธมกร ฉวีนาค
45) นาย วรวุฒิ ครูรุ่งโรจน์รัคน์
46) นาย ชัยพร เวชไพรัตน์
47) นส. พรปวีณ์ จันทร์ผ่องศรี
48) นส. วราภรณ์ เจริญพันธ์
49) นาย สุวัฒน์ เจียระวนิช
50) นส. วารี ควรหา
51) นาย อดิศักดิ์ วรรณสุข
52) นาย วิทวัส มาลีลัย
53) Sakonrat Boonchaleaw
54) นาย ณัฐพล จันฟอง
55) Mr Autsawat Sritongyu
56) นส. ปจรีย์ เชียวชอุ่ม
57) นาย กฤษณะ เลาศรีรัตนชัย
58) นาย ณัฐสรัญ สุธากิจมนัส
59) นส. อัชพร บุญเติม
60) นาย จตุพล ธนะปุระ
61) นายขุนพล เอกอมร
62) นส. ลลิตา จำปาวงศ์
63) นส. กฤติกา โสภาเธียร
64) นาย ธนบัตร แพรศรี
65) นาย จิวายุทธ จิวาลักษณางกูร
66) นาย ณัฐนนท์ ลาภนทีวิจิตร
67) นาย เแม็ก ตรีฉัตร
68) นาย ปิติภัทร องกุนนะ
69) นส. พิมพ์พลอย ลิ้มประไพพงษ์
70) นส. พลอยนภัส เรืองศิริโท
71) นาย ไตรรงค์ ไตรรัตนกุล
72) นส. โยษิตา เรืองสวัสดิ์
73) นส. ชุติมาศ เลิศศิรรังสรรค์
74) นาย ภาณุพัฒน์ มานชู
75) นาย ทวีป อยู่ทรัพย์
76) นาย ณัฏฐกรณ์ น้อยพิมพ์
77) นาย สรายุทธ งามระเบียบ
78) นส. นุศรา สุนา
79) นส. วีนัส อนุสิฏฐกุล
80) นาย สกากฤษณ์ ชนะสุรสีห์
81) นาย กิตติพันธ์ เย็นใจ
82) นส. ลีลาวดี สีบัวสด
83) นาย ศุภชาติ บุญอ้วน
84) นส. วิภาดา โทนสูงเนิน
85) นส. วิภาวี เครือทอง
86) นส. วิริน เชาวนะ
87) นาย ธนนันท์ ชนประเสริฐ
88) นาย สุรีลักษณ์ กุฎีแดง
89) นส. ภณิดา บุญมี
90) นส. ปรมณพรรณกฤช เชยอรุณ
91) นส. ณัฐชา เปิ้นมั่นคง
92) Proorong Katanyatanurak
93) นส. วรรณยารัตน์ เรืองพู
94) นายภูวพล วงศ์กุลชาตะ
95) นส. สุนิดา ตันวุฒิพร
96) Supawee Tongkum
97) นส. นัศรันทร์ ฉายแก้ว
98) นาย เด ยันชมภู
99) นาย เอกรินทร์ พานิชสุข
100) นาย ณัฐวุฒิ บุญสม
101) Nimon Nuchsawad
102) นส. สิรินภา สารพัฒน์
103) นส.ศรัญญา เจริญผล
104) นส. สิรินภา จิตโปร่ง
105) นาย บดินทร์ หนูวงศ์
106) นาย พรอนันต์ แก้วกูล
107) นส. ธิวาพร ยวงงาม
108) นาย กมล เกียรติสมมารถ
109) นาย ธิติกรณ์ แก้วมณี
110) นส. สิรินทิพย์ เงินราชกิจ
111) นาย ธนาวิลล์ ปิ่นคล้าย
112) นาย ทวีพงษ์ บรรจงนึก
113) นาย กฤษฎา ธรรมางกูร
114) นส. กมลนัทธ์ สามล
115) นส. สุจิตรา ชะนะกา
116) นส. สุวิมล สทรลักษณ์
117) นส. อรจิรา ส่านประสงค์
118) นาย วัชรวิชญ์ ไชยภัทร์นิธิกุล
119) นาย กรกฎ วรธงไชย
120) นส. วราภรณ์ พงษ์ประดิษฐ์
121) นส. ลักษณา เอี่ยมเมี้ยน
122) นส. เทวี พละชีวะ
123) นส. อลิสรา อุสมานลี
124) นาย สัมพันธ์ สิทธิวรรณธนะ
125) นาย ศิริพงษ์ บำรุงเวช
126) นาย ชนจักษุุ์ บัตรประโคน
127) นส. พิชญา สมคิด
128) นส. มนนิสา รุ่งปัจฉิม
129) นาย ปานภพ อุดมสินกุล
130) นาย สมพล คาดสนิท
131) นส. พลอยไพรรินทร์ ปานมี
132) นส. ทิพวัลย์ สัมนาวงศ์
133) นส. ฐิติพร อุ่นจิตติ
134) น.ส.สิริลักษณ์ เอี่ยมวิทยากร
135) นาย มโน งานรุ่งเรือง
136) นส. ศิรินาถ กันคล้อย
137) นส. เพชรณะภา ชูวงศ์
138) นาย นพ สุขสงวนศรี

ประกาศผลการคัดเลือก   เมื่อวันที่ 14- กค. 2555 คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน TFace#2 ได้คัดเลือกผู้ส่งผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 โดยแยกตามสถาบันการศึกษา และนักออกแบบได้ดังนี้คือ:


AU-ม.อัสสัมชัญ 1 คน,
CMRU-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 1 คน,
CRU-สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 12 คน,
D-นักออกแบบ 22 คน,
DPU-ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 1 คน,
DRU-ม.ราชภัฏธนบุรี 1 คน,
KKU-ม.ขอนแก่น 7 คน,
KMUTT-ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 คน,
MFU-ม.แม่ฟ้าหลวง 1 คน,
SU-ม.ศิลปากร 7 คน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 4 สค. 2555
01) นาย สัมปทา เจดีย์ – AU กทม.
02) นส. ลลิตา จำปาวงศ์ – CMRU นครราชสีมา
03) นส. ปจรีย์ เชียวชอุ่ม – CRU ชลบุรี
04) นส. พลอยนภัส เรืองศิริโท – CRU นครราชสีมา
05) นส. วีนัส อนุสิฏฐกุล – CRU กทม.
06) นาย กิตติพันธ์ เย็นใจ – CRU ยโสธร
07) นาย ไกรฤกษ์ สารากร – CRU กทม.
08) นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ – CRU กทม.
09) นาย เด ยันชมภู – CRU ปทุมธานี
10) นาย บุญมี เมืองนา – CRU กทม.
11) นาย ปิติภัทร องกุนนะ – CRU กทม.
12) นาย ศุภชาติ บุญอ้วน – CRU กทม.
13) นาย สุวัฒน์ เจียระวนิช – CRU นนทบุรี
14) น.ส.สิริลักษณ์ เอี่ยมวิทยากร – D กทม.
15) นส. ฐิติพร อุ่นจิตติ – D นนทบุรี
16) นส. ทิพวัลย์ สัมนาวงศ์ – D กทม.
17) นส. ธนิดา ภูภัทรพงศ์ – D กทม.
18) นส. นลินภัสร์ นนทสิริวรกรณ์ – D กทม.
19) นส. วรินธร แจ้งโรจน์ – D กทม.
20) นส. ศิรินาถ กันคล้อย – D นนทบุรี
21) นส. สิรินภา จิตโปร่ง – D กทม.
22) นาย จตุพล ธนะปุระ – D กทม.
23) นาย ชนจักษุุ์ บัตรประโคน – D บุรีรัมย์
24) นาย ณขวัญ ศรีอรุโณทัย – D กทม.
25) นาย ไตรรงค์ ไตรรัตนกุล – D กทม.
26) นาย ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ – D กทม.
27) นาย มณฑล ธนาโรจน์ – D สุราษฎร์ธานี
28) นาย มโน งานรุ่งเรือง – D กทม.
29) นาย วริทธิ์ ไชยกูล – D กทม.
30) นาย วีระยุทธ อิงคะราช – D หนองคาย
31) นาย วุฒิภัทร สมจิตต์ – D กทม.
32) นาย สรรเสริญ เหรียญทอง – D นครสวรรค์
33) นาย สัมพันธ์ สิทธิวรรณธนะ – D กทม.
34) นาย อนันต์ แซ่แทว – D กทม.
35) นาย เอกรินทร์ พานิชสุข – D เชียงใหม่
36) นาย บดินทร์ หนูวงศ์ – DPU นนทบุรี
37) นาย วิพุธ ชคัตตรัยกุล – DRU สมุทรปราการ
38) นส. จิตปรีดา วงษ์คำพันธ์ – KKU ขอนแก่น
39) นส. ติรชล อังสันทัตสุข – KKU ขอนแก่น
40) นส. พัณนิภา มงคลเสริมศิริ – KKU อุบลราชธานี
41) นส. พิชญา สมคิด – KKU อุบลราชธานี
42) นส. วิรัลญา เทพจันทร์ – KKU สกลนคร
43) นาย ภาณุพงศ์ คณนานุกูลชัย – KKU ขอนแก่น
44) นาย วิทวัส มาลีลัย – KKU สกลนคร
45) นส. อริศรา สิริกรกุลชัย – KMUTT กทม.
46) นาย ชัยพร เวชไพรัตน์ – KMUTT กทม.
47) นาย สมพล คาดสนิท – KMUTT สมุทรปราการ
48) นาย แสงเพชร ศรีนิ่ม – KMUTT สุราษฎร์ธานี
49) นส. ภัสราภรณ์ พรมมูล – MFU ลำปาง
50) นส. โยษิตา เรืองสวัสดิ์ – SU กทม.
51) นส. วิริน เชาวนะ – SU นนทบุรี
52) นาย จิวายุทธ จิวาลักษณางกูร – SU กทม.
53) นาย ณัฏฐกรณ์ น้อยพิมพ์ – SU นนทบุรี
54) นาย ธนวัฒน์ เกียรติกังวานไชย – SU กทม.
55) นาย ปานภพ อุดมสินกุล – SU กทม.
56) นาย เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล – SU กทม.
57) Sakonrat Boonchaleaw – CRU

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , , ,