CRU-Font Program Computer Family : แบบอักษรและชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซีอาร์ยู

Font CRU-Chandrakasem : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-จันทรเกษม

Font CRU-Chandrakasem : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-จันทรเกษม

Font CRU-Rajabhat : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู-ราชภัฏ

Font CRU-Rajabhat : ฟ้อนต์ราชภัฏ

Font CRU-LanChand : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-ลานจันทร์

Font CRU-LanChand : ฟ้อนต์ ซีอาร์ยู-ลานจันทร์

แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชุดตระกูลซีอาร์ยู (CRU-Fonts Design Concept)
ผลงานออกแบบอักษร(Typeface Design)และชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์(font computer program) เป็นผลงานวิจัยสร้างสรรค์(Creative Research)ที่เกิดจากงานวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2553  โดยที่ผู้ออกแบบ วิจัย สร้างสรรค์ ต้องการให้เป็นชุดตัวอักษรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามโครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทย ได้กลมกลืนกับแบบตราสัญลักษณ์ของราชภัฏเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปัจจุบัน ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ที่มาของความเป็นสถาบันราชภัฏและความเชื่อมโยงกันของมหาวิทยาลัยกลุ่มของราชภัฏ สามารถนำไปใช้ร่วมติดตั้งใช้ได้กับระบบคอมพิวเตอร์ โดยออกแบบพัฒนาให้นำไปใช้เป็นอักษรแบบตกแต่ง(Display Typeface)และตัวเรียงพิมพ์ข้อความ(Text Typoeface) เนื้อหาเอกสารตำรา ในสื่อหรืองานสิ่งพิมพ์ เป็นส่วนประกอบร่วมในงานทัศนสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหรือเพือภาระงานทัศนสื่อสารด้านการศึกษาและการแบ่งปันความรู้และพัฒนาสืบเนื่องตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาตใช้  อันประกอบด้วยแบบอักษรและชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชุดได้แก่ 1.ซีอาร์ยู-จันทรเกษม CRU-Chandrakasem version 1.0  2.ซีอาร์ยู-ราชภัฏ CRU-Rajabhat version 1.0 และ 3.ซีอาร์ยู-ลานจันทร์  CRU-LanChand version 1.0

เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน ผศ.ประชิด ทิณบุตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภทงานลิขสิทธิ์ ผลงานทางวรรณกรรม(คอมพิวเตอร์)

สัญญาอนุญาตใช้ Creative Commons License

Creative Commons License
CRU-Rajabhat โดย Prachid Tinnabutr อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพ&#363
Creative Commons License
CRU-Chandrakasem โดย Prachid Tinnabutr อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพ&
Creative Commons License
CRU-LanChand โดย Prachid Tinnabutr อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพ&#363

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , ,