ด่วน! เชิญส่งผลงานออกแบบตัวพิมพ์เข้าร่วมประกวดในงาน TFace Show 2011 ภายใน 7 เมษายน นี้

ที่มาของโครงการ

ฟอนต์ภาษาไทยในระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้รองรับภาษาไทย จนทำให้เกิดการใช้งานในทุกๆ ส่วนของสังคมอย่างทั่วถึง

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ทั้งในระบบเปิด (Open Source Software) และระบบปิด (Commercial Software) ล้วนต้องใช้ฟอนต์ด้วยกันทั้งสิ้น ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายส่วนใหญ่ มักจะเป็นฟอนต์ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และระบบปฏิบัติการ Mac OSX ซึ่งเป็นฟอนต์ที่มีลิขสิทธิ์ มีบางฟอนต์ที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยไม่คิดมูลค่า เช่น ฟอนต์ที่พัฒนาโดยองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ คือ ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และฟอนต์ที่พัฒนาจากโครงการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ในส่วนของนักพัฒนาฟอนต์เองก็มีจำนวนจำกัด เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนโดยตรงในสถาบันการศึกษา นักพัฒนาฟอนต์เหล่านี้จึงต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เอาเองอย่างไร้การสนับสนุนจากสังคมทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผู้มีความรู้และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่ปัญหาคุณภาพของฟอนต์ที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต

ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จึงคิดโครงการ “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบฟอนต์รุ่นใหม่ๆ และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟอนต์ ให้มีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาฟอนต์ภาษาไทยอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ
1) วัตถุประสงค์
– ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ด้านอักขระภาษาไทย เพื่อมีแบบตัวพิมพ์ไทยให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม หลากหลาย อ่านได้ง่าย สวยงาม และเหมาะกับเนื้อหาของงาน
– ส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่ โดยการสร้างเวทีสำหรับการแข่งขันประชันผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
– ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สำหรับนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่
– เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทย อันประกอบด้วย อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักศึกษา นักออกแบบ บริษัทผู้พัฒนาฟอนต์ ผู้ใช้ เครือข่ายสื่อต่างๆ และทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้เครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2) คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

– มีสัญชาติไทย – นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชา lettering design และ typography
– นักออกแบบกราฟิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจการออกแบบตัวพิมพ์

3) การส่งผลงาน
– ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ชนิด pdf โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.tepclub.org  ซึ่งได้พัฒนาให้มีระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ออกแบบไว้เป็นอย่างดี
– ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน
• ผลงานออกแบบตัวพิมพ์ ไม่จำกัดประเภท ได้แก่ ตัวเนื้อความ, ตัวพาดหัว, ตัวแฟนซี ฯลฯ
• ผลงานออกแบบตัวพิมพ์ ให้เรียงเป็นข้อความสั้นตามแบบฟอร์ม “ใบส่งผลงาน” บนพื้นที่ขนาด A3 ที่คณะกรรมการกำหนด
– วันสิ้นสุดการรับผลงาน วันพฤหัสบดีที่  7 เม.ย. 2554

4) การพิจารณาผลงาน
– คณะกรรมการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบตัวพิมพ์และผู้แทนสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) ทำหน้าที่คัดเลือกผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าแข่งขัน
– คัดเลือกให้รางวัลกับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 20 คน
– 11 เม.ย. 2554 แจ้งผลการตัดสินถึงผู้ได้รับการคัดเลือก
– 18 เม.ย. 2554 ประกาศผลการคัดเลือก และเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางสื่อต่างๆ

5) รางวัล
– โล่ประกาศเกียรติคุณ
– เข้าค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2554
– เผยแพร่ผลงานและข้อมูลของผู้ออกแบบ ผ่านทางสื่อต่างๆ ในเครือข่ายพันธมิตร

6) ค่ายพัฒนานักออกแบบตัวพิมพ์
6.1) วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. – จันทร์ 2 พ.ค. 2554
6.2) กิจกรรมทัศนศึกษา – เยี่ยมชมโบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑ์ ที่มีจารึกภาษาโบราณ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีภาษาพูด ภาษาเขียนของตนเอง
6.3) กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
– ฟอนต์และเทคโนโลยีของฟอนต์
– ประสบการณ์ในการออกแบบตัวเนื้อความ ตัวพาดหัว และตัวแฟนซี
– ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสร้างฟอนต์
– การทำตลาดฟอนต์ในประเทศและต่างประเทศ
6.4) กิจกรรมสร้างเครือข่าย
– จับคู่นักออกแบบและบริษัทผู้พัฒนาฟอนต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
– แนะนำเครือข่ายฟอนต์ในประเทศไทย เครือข่ายสังคมออนไลน์ และนิตยสารด้านการออกแบบกราฟิก
– สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในเครือข่ายฟอนต์ โดยการเป็นวิทยากร การเป็นพี่เลี้ยงให้นัก ออกแบบตัวพิมพ์หน้าใหม่

7) ตัวชี้วัด
– มีผลงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน
หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการ ก็ขอเชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tepclub.org นะครับ ผมเองว่าจะส่งงานที่ทำเสร็จแล้วพอดีและฟ้อนต์ที่กำลังพัฒนาเข้าร่วมสัก 2-3 แบบเช่นกัน

Cited From : http://www.tepclub.org/?page_id=1180 29/3/2554

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Tags: , ,