Archive for ตุลาคม, 2017

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font

ตุลาคม 30, 2017

ทดสอบผลพิมพ์การออกแบบฟ้อนต์อ่างทอง : Angthong Font ด้วย […]

Tags: , , ,
Posted in Thai Font News | No Comments »

ฟ้อนต์ชัยนาท AAA Chainat font

ตุลาคม 23, 2017

แบบตัวอักษรป้าย-ประตูวัดพระบรมธาตุวรวิหาร สร้างเมื่อปี […]

Tags: , ,
Posted in Font Design Tech, Thai : Type Design, Thai : Typography, Thai Font News, Typography Design | No Comments »

ฟ้อนต์สิงห์บุรี : Singburi Font

ตุลาคม 13, 2017

ฟ้อนต์สิงห์บุรี หนึ่งในงานงอกจากงานวิจัยเรื่องการใช้ทุน […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,
Posted in Thai : Type Design, Thai : Typography, Thai Font News, Typography Design | No Comments »